Föreningen Gunnsjöbadet
Start av meny hem aktuellt medlemskap historia foton kontakt Slut på meny


Historia

Förhistoria (berättad av Walter Bertilsson, Adéle Jansson och Sally Andersson)

Tomten där badet är beläget tillhörde gården Underskog som ägdes av författaren Yngve Janssons fader. Skogen till höger om badet samt tomterna vid badet tillhörde Underskog och användes som betesmark. Den tomt där badet nu ligger användes sedan gammalt av byns befolkning som bad och var inhägnad med en gärdesgård och där fick också djuren beta. Yngve Janssons pappa dog 1927 varför detta torde ha tilldragit sig vid slutet av 1800-talet.

Yngve Janssons barn fick några tomter vid Rörmossevägen. Ett av dessa barn är Walter Bertilsson. Hans kusiner ägde fastigheterna där badplatsen är belägen och ville stycka av dem och sälja dem. Men när det kom till byinnevånarnas kännedom att fastigheten där badet är beläget skulle säljas tog man kontakt med kommunen som köpte tomten och såg till att badplatsen fick leva vidare i kommunal regi. Detta ägde rum någon gång mot slutet av 1940-talet och man anlade en badbrygga och en livräddningsbåt vid badet. Det finns också uppgift om att det funnits en trampolin på badplatsen men detta säger sig Walter inte känna till.
Trampolinen vid badet (foto av okänd)
Ytterligare en badplats nämligen vid ån ovanför Kvarngården skall ha funnits.

Föreningen Gunnsjöbadets historia

Gunnsjöbadet har tidigare förvaltats av Norrtälje Kommun. Tillsyningsman var då Calle Lundberg.

I samband med att Norrtälje kommun upphörde att sköta förvaltningen av Gunnsjöbadet anordnades ett möte i Länna skola den 30 augusti 1992 varvid beslöts att bilda föreningen Gunnsjöbadet. Vid detta möte var 29 personer närvarande.

Initiativtagare till Föreningen var Björn Ahlstedt, Täby och Åke Bertilsson, Bergshamra. Ingrid Johansson var också en av de första som visade intresse.

Ett avtal tecknades med Norrtälje kommun som innebar att kommunen överlät bryggor och byggnader i befintligt skick till föreningen som övertog förvaltningen på i första hand 5 år. Kommunen som markägare gav föreningen nyttjanderätt till området med förbehåll att området skulle användas som badplats. Kommunen skulle fortfarande ansvara för vägavgifter. Föreningen skall också hålla badplatsen tillgänglig för allmänheten och äger inte rätt att avvisa icke- medlemmar från området.

Kommunen skulle också erlägga ett årligt driftsbidrag uppgående till 1000 SEK per år.

Sedan bildandet har föreningen varje år avhållit årsmöte och i samband därmed anordnat en städdag. Föreningen har också erhållit bidrag från Bergshamra Utanbro Underskogs Bysamfällighet.

Flotten som ligger en bit utanför bryggan byggdes 1997 i föreningens regi av Jonas Bergsten.
Stefan Andersson och Jonas Bergsten sjösätter flotten


Sidansvarig
Senast ändrad 2017-05-13
abborre